Престиж 2007 ЕООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-0320-C01 Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 325 216.00 лева, от които 199 955.02 лева европейско и 35 286.18 лева национално съфинансиране.

Чрез проекта, „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД планира да подобри енергийната си ефективност, като закупи и въведе в експлоатация ново високотехнологично и по-производително оборудване, както следва:

– Линия за бутилиране, затваряне и етикиране на перилни и почистващи препарати;
– Хомогенизатори за производство на перилни и почистващи препарати.

Фирмата е решила да намали разходите на енергия чрез въвеждане на система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от оборудването посредством аспирация и вентилиран въздух чрез рекуператор и въвеждане на ВИ за собствени нужди. Ще се използват и услуги за изработка на Енергиен одит за набелязване на енергоефективни мерки за инвестиции, услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001 и услуги за Визуализация.

Чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване на себестойността на произвежданата продукция, „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД ще стане по-конкурентоспособна, което е предпоставка за устойчивото и развитие.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез реализиране на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност.

Конкретните цели на проекта са:
– Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване;
– Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат;
– Обновяване на технологичния парк на предприятието кандидат;
– Повишаване на ефективността чрез увеличаване на производствения капацитет, намаляване на разходите за единица продукт и увеличаване на нетните приходи на предприятието;
– Подобряване на енергийната ефективност на фирмата и реализация на дейности предписани от енергийния одит, за използване на остатъчна топлина от работещите машини посредством рекуператор вграден във вентилационната система в производственото помещение. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото;
– Въвеждане в експлоатация на ВИ инсталация за производство на електроенергия и топла вода за собствено потребление;
– Значително нарастване производството на перилни и почистващи препарати;
– Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието ISO 50 001;
– Изработка на Енергиен одит и използване на предписаните мерки за реализация на инвестициите заложени в проекта.

Резултатите от извършените дейностите, ще доведат до Годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки ( ГС ): 197 743,89 kWh/год;

Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 87,13 %.
В следствие на което ще се повиши конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийна ефективност .